مزایده فروش قالب های وافل مازاد - نوبت دوم

مزایده فروش قالب های وافل مازاد - نوبت دوم