مزایده اقلام مکانیکی مازاد پروژه مسکونی قطعه B مرکز شهر اندیشه

مزایده اقلام مکانیکی مازاد پروژه اندیشه