مناقصه خرید و اجرای پانل های سبک بتنی و دیوارهای داخلی و خارجی پروژه آسمان البرز بلوک های M

رسانه جدید

آگهی مناقصه عمومی

شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (سهامی خاص) در نظر دارد، دو مناقصه با موضوعات ذیل را جهت پروژه بلوک های M آسمان البرز، واقع در گرمدره ، پروژه 2800 واحدی آسمان البرز از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید:

1-     خرید و تحویل پانل­های سبک بتنی و ملزومات مورد نیاز جهت اجرای دیوارهای داخلی و خارجی 

2-    اجرای پانل­های سبک بتنی دیوارهای داخلی و خارجی

لذا اشخاص و شرکت های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 25/03/1402 لغایت 29/03/1402 به آدرس این شرکت واقع در تهران، خیابان ملاصدرا،خیابان پردیس کوچه زاینده رود شرقی پلاک 15 مراجعه نمایند. جهت دریافت اسناد ، داشتن معرفی نامه از طرف شرکت و 2.000.000ریال وجه نقد الزامی میباشد.