مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای نمای بلوک M1 پروژه آسمان البرز

مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای نمای بلوک M1 پروژه آسمان البرز