مناقصه اجرای عملیات دستمزدی تأسیسات مکانیکی بلوک M1 و M2 پروژه آسمان البرز

مناقصه اجرای عملیات دستمزدی تأسیسات مکانیکی بلوک M1 و M2 پروژه آسمان البرز