مناقصه اجرای عملیات دستمزدی تأسیسات مکانیکی بلوک M3 پروژه آسمان البرز

مناقصه اجرای عملیات دستمزدی تأسیسات مکانیکی بلوک M3 پروژه آسمان البرز