مناقصه مرحله دوم تهیه مصالح، حمل و اجرای لوله کشی گاز پروژه آسمان البرز بلوک های M

مناقصه مرحله دوم تهیه مصالح، حمل و اجرای لوله کشی گاز پروژه آسمان البرز بلوک های M