مناقصه آسانسور پروژه مرکز شهر اندیشه

رسانه جدید

شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (سهامی خاص) در نظر دارد  ، مناقصه خرید و حمل و نصب چهارده دستگاه آسانسور پروژه مرکز شهر اندیشه قطعه B را ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا اشخاص و شرکت­های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/10/06 لغایت 1400/10/13 به آدرس این شرکت واقع در تهران ، خیابان ملاصدرا ، خیابان پردیس کوچه زاینده رود شرقی پلاک 15 مراجعه نمایند. جهت دریافت اسناد ، داشتن معرفی نامه از طرف شرکت و 1/000/000 ریال وجه نقد الزامی می باشد.