مناقصه عمومی خرید درب های داخلی تمام مخفی پروژه نگین جماران

رسانه جدید

شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (سهامی خاص) در نظر دارد ، اسناد مناقصه خرید درب های داخلی تمام مخفی پروژه نگین جماران ، واقع در تهران را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید. لذا شرکت های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  1400/05/10لغایت 1400/05/13 به آدرس این شرکت واقع در تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، کوچه زاینده رود شرقی پلاک 15 مراجعه نمایند ، جهت دریافت اسناد ، به همراه داشتن مرفی نامه از طرف شرکت و پرداخت مبلغ  1/000/000 ریال نقداً الزامی می باشد.

   1400/05/10