چهار مناقصه پروژه مرکز شهر اندیشه و آپادانا

رسانه جدید

شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (سهامی خاص) در نظر دارد ، مناقصاتی را به شرح ذیل ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

 1-  مناقصه خرید و حمل و نصب چهارده دستگاه آسانسور پروژه مرکز شهر اندیشه قطعه B

 2- مناقصه اجرای دستمزدی عملیات تأسیسات برقی پروژه مرکز شهر اندیشه قطعه B

 3-  مناقصه اجرای دستمزدی عملیات تأسیسات مکانیکی پروژه مرکز شهر اندیشه قطعه B

 4-  مناقصه تأمین سنگ مورد نیاز پروژه آپادانا بلوار فردوسی

 لذا اشخاص و شرکت های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 06/09/1400 لغایت 10/09/1400 به آدرس این شرکت واقع در تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس ، کوچه زاینده رود شرقی پلاک 15 مراجعه نمایند. جهت دریافت اسناد ، داشتن معرفی نامه از طرف شرکت الزامی می باشد.

 قیمت فروش هر کدام از اسناد مناقصه 1.000.000 ریال می باشد.