مناقصه خرید و حمل و نصب دو دستگاه آسانسور پروژه مسکونی آپادانا 1 و 2

رسانه جدید

شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار در نظر دارد ، تجدید مناقصه خرید و حمل و نصب دو دستگاه آسانسور پروژه مسکونی آپادانا 1 و 2 ، واقع در تهران را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید. لذا از شرکت های دارای صلاحید و برخوردار از توانمندی فنی و مالی می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/06/20 لغایت 1400/06/24 به آدرس این شرکت واقع در تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، کوچه زاینده رود شرقی، پلاک 15 مراجعه نمایند. جهت دریافت اسناد ، به همراه داشتن معرفی نامه از طرف شرکت و مبلغ 1/000/000 ریال نقدی الزامی می باشد.

                                  1400/06/20