مناقصه اقلام تأسیسات مکانیکی پروژه آپادانا 1 و 2

رسانه جدید

شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (سهامی خاص) در نظر دارد ، اقلام تأسیسات مکانیکی پروژه آپادانا 1 و 2 ، واقع در غرب تهران را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید ، لذا اشخاص و شرکت های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/06/13 لغایت 1400/06/15 به آدرس این شرکت واقع در تهران ، خیابان ملاصدار ، خیابان پردیس ، کوچه زاینده رود شرقی پلاک 15 مراجعه نمایند. جهت دریافت اسناد ، به همراه داشتن معرفی نامه از طرف شرکت و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال نقداً الزامی می باشد.

                                                                                                                                           1400/06/13