مناقصه عمومی عملیات الکتریکال و مکانیکال پروژه آپادانا 1 و 2

رسانه جدید

شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (سهامی خاص) در نظر دارد ، مناقصات اجرای دستمزدی عملیات الکترکال و مکانیکال پروژه آپادانا 1 و 2 واقع در غرب تهران را به صورت مجزا از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید. لذا اشخاص و شرکت های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/05/09 لغایت 1400/05/13 به آدرس این شرکت واقع در تهران ، خیابان ملاصدرا ، خیابان پردیس ، کوچه زاینده رود شرقی پلاک 15 مراجعه نمایند. جهت دریافت اسناد ، داشتن معرفی نامه از طرف شرکت الزامی می باشد. قیمت فروش اسناد مناقصه 1.000.000 ریال می باشد.