مناقصه تهیه و حمل مصالح و اجرای پوشش کف و دیواره در طبقه پارکینگ پروژه مسکونی اندیشه

رسانه جدید

شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (سهامی خاص) در نظر دارد، اسناد مناقصه تهیه و حمل مصالح و اجرای پوشش کف و دیواره در طبقه پارکینگ پروژه مسکونی اندیشه  را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید. لذا اشخاص و شرکتهای دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/08/02 لغایت 1401/08/08به آدرس این شرکت واقع در تهران، خیابان ملاصدرا،خیابان پردیس کوچه زاینده رود شرقی پلاک 15 مراجعه نمایند. جهت دریافت اسناد، داشتن معرفی نامه از طرف شرکت الزامی میباشد.قیمت فروش اسناد مناقصه 1.000.000 ریال میباشد.