تهیه مصالح، حمل و اجرای نمای بلوک M3 پروژه آسمان البرز

تهیه مصالح، حمل و اجرای نمای بلوک M3 پروژه آسمان البرز