فروش واحدهای پروژه شاهین

کلیه واحدهای این پروژه به فروش رفته است.