آدرس پروژه

استان البرز، گرمدره، بلوار امیرآباد، سایت پروژه 2800 واحدی آسمان البرز

بلوک های M2، M1 و M3

معرفی پروژه

این پروژه در قالب قرارداد مشارکتی با شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم به جهت مشارکت در ساخت 3 بلوک M1 , M2 , M3  از پروژه 2800 واحدی آسمان البرز واقع در گرمدره منعقد گردیده است.

مشخصات پروژه

پروژه آسمان البرز - بلوک های M1 , M2 , M3
محل پروژه گرمدره
نوع پروژه مشارکتی
شریک شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم
زیربنا
23,094
تعداد بلوک           
3

تعداد طبقات 

تعداد واحد

9 طبقه (2 طبقه پارکینگ ، 7 طبقه مسکونی)

 120

نوع اسکلت
بتنی
مرحله کاری
بتن ریزی طبقات منفی و اسکلت