پروژه ارکیده
قرارداد مشارکت با شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس