پروژه باران شهرکرد
بلوک A پروژه باران شهرکرد در قالب قرارداد پیمانکاری منعقد گردیده است