طرح ها و پروژه های - نمایش طرح

پروژه 2000 واحدی اهواز
در قالب مسکن مهر و تفاهم نامه سه جانبه با مسکن و شهرسازی خوزستان قرارداد منعقد گردید. پروژه با 30% پیشرفت تحویل کارفرما گردید.
خاتمه یافته
1389/11/10
1395/09/07
کار فرما
مسکن و شهرسازی استان خوزستان
اهداف طرح
مسکن مهر
فعالیت های اجرایی
اجرای اسکلت
موقعیت جغرافیایی
دامغه اهواز
نحوه سرمایه گذاری
پیمانکاری
توضیحات

این پروژه در راستای سیاست­ های دولت قبلی درخصوص ساخت مسکن برای اقشار کم­ درآمد در زمینی به مساحت 35/5 هکتار در شهر اهواز با کارفرمایی سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان تحت تفاهم نامه سه جانبه (بانک- کارفرما-سازنده) امضا شد. این پروژه مشتمل بر 2000 واحد مسکونی با زیربنای کل 280،000 متر مربع می­ باشد. سیستم سازه پروژه مذکور اسکلت فلزی پیچ و مهره بوده و کلیه ضوابط و آئین ­نامه ­های مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای آن رعایت گردیده است.

این پروژه با توجه به توافقات انجام پذیرفته با کارفرما در مرحله 30% پیشرفت تحویل اداره کل راه و مسکن و شهرسازی استان خوزستان گردید.

پروژه 2000 واحدی اهواز
معرفی پروژه

این پروژه در راستای سیاست­ های دولت قبلی درخصوص ساخت مسکن برای اقشار کم­ درآمد در زمینی به مساحت 35/5 هکتار در شهر اهواز با کارفرمایی سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان تحت تفاهم نامه سه جانبه (بانک- کارفرما-سازنده) امضا شد. این پروژه مشتمل بر 2000 واحد مسکونی با زیربنای کل 280،000 متر مربع می­ باشد. سیستم سازه پروژه مذکور اسکلت فلزی پیچ و مهره بوده و کلیه ضوابط و آئین ­نامه ­های مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای آن رعایت گردیده است.

این پروژه با توجه به توافقات انجام پذیرفته با کارفرما در مرحله 30% پیشرفت تحویل اداره کل راه و مسکن و شهرسازی استان خوزستان گردید.