پروژه 2000 واحدی اهواز
در قالب مسکن مهر و تفاهم نامه سه جانبه با مسکن و شهرسازی خوزستان قرارداد منعقد گردید. پروژه با 30% پیشرفت تحویل کارفرما گردید.

این پروژه در راستای سیاست­ های دولت قبلی درخصوص ساخت مسکن برای اقشار کم­ درآمد در زمینی به مساحت 35/5 هکتار در شهر اهواز با کارفرمایی سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان تحت تفاهم نامه سه جانبه (بانک- کارفرما-سازنده) امضا شد. این پروژه مشتمل بر 2000 واحد مسکونی با زیربنای کل 280،000 متر مربع می­ باشد. سیستم سازه پروژه مذکور اسکلت فلزی پیچ و مهره بوده و کلیه ضوابط و آئین ­نامه ­های مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای آن رعایت گردیده است.

این پروژه با توجه به توافقات انجام پذیرفته با کارفرما در مرحله 30% پیشرفت تحویل اداره کل راه و مسکن و شهرسازی استان خوزستان گردید.
2000 واحدی نفت اهواز 34
2000 واحدی نفت اهواز 35
2000 واحدی نفت اهواز 36
2000 واحدی نفت اهواز 37
2000 واحدی نفت اهواز 38
2000 واحدی نفت اهواز 39
2000 واحدی نفت اهواز 40
2000 واحدی نفت اهواز 41
2000 واحدی نفت اهواز 42
2000 واحدی نفت اهواز 43