پروژه 2000 واحدی اهواز
در قالب مسکن مهر و تفاهم نامه سه جانبه با مسکن و شهرسازی خوزستان قرارداد منعقد گردید. پروژه با 30% پیشرفت تحویل کارفرما گردید.

این پروژه در راستای سیاست­ های دولت قبلی درخصوص ساخت مسکن برای اقشار کم­ درآمد در زمینی به مساحت 35/5 هکتار در شهر اهواز با کارفرمایی سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان تحت تفاهم نامه سه جانبه (بانک- کارفرما-سازنده) امضا شد. این پروژه مشتمل بر 2000 واحد مسکونی با زیربنای کل 280،000 متر مربع می­ باشد. سیستم سازه پروژه مذکور اسکلت فلزی پیچ و مهره بوده و کلیه ضوابط و آئین ­نامه ­های مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای آن رعایت گردیده است.

این پروژه با توجه به توافقات انجام پذیرفته با کارفرما در مرحله 30% پیشرفت تحویل اداره کل راه و مسکن و شهرسازی استان خوزستان گردید.
2000 واحدی نفت اهواز 1
2000 واحدی نفت اهواز 2
2000 واحدی نفت اهواز 3
2000 واحدی نفت اهواز 4
2000 واحدی نفت اهواز 5
2000 واحدی نفت اهواز 6
2000 واحدی نفت اهواز 7
2000 واحدی نفت اهواز 8
2000 واحدی نفت اهواز 9
2000 واحدی نفت اهواز 10