پروژه مسکونی آبشار
اجرای عملیات بعد از اسکلت
شرکت در راستای گسترش فعالیتها و تحقق اهداف و برنامه های خود اجرای عملیات بعد از اسکلت بلوک B پروژه آبشار را واقع در منطقه 22 تهران به مساحت 34566 مترمربع شامل 3 طبقه زیرزمین و 17 طبقه روی همکف که مجموعا 22 طبقه می باشد، را در قالب پیمانکاری برعهده گرفته است. 
پروژه آبشار 1
پروژه آبشار 2
پروژه آبشار 3
پروژه آبشار 4
پروژه آبشار 5
پروژه آبشار 6
پروژه آبشار 7
پروژه آبشار 8