پروژه قطعه B مرکز شهر اندیشه

نمای کلی  قطعه B پروژه مرکز شهر اندیشه نمای کلی  قطعه B پروژه مرکز شهر اندیشه نمای کلی  قطعه B پروژه مرکز شهر اندیشه
نمای بین بلوک ها نمای بین بلوک ها نمای بین بلوک ها
اجرای سیمان شسته و تخته ماله ای دیوار های حیاط ومحوطه وشیب بندی و ایزولااسیون و اجرای ملات محافظ و قرنیز دیوار ها (11) اجرای سیمان شسته و تخته ماله ای دیوار های حیاط ومحوطه وشیب بندی و ایزولااسیون و اجرای ملات محافظ و قرنیز دیوار ها (11) اجرای سیمان شسته و تخته ماله ای دیوار های حیاط ومحوطه وشیب بندی و ایزولااسیون و اجرای ملات محافظ و قرنیز دیوار ها (11)
رسانه جدید رسانه جدید رسانه جدید
اندیشه اندیشه اندیشه