معرفی شرکت

شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (سهامی خاص) به استناد مصوبه مجمع عمومی موسسین به تاریخ 89/5/4 به منظور حضور موثر و فعال در بازار ساخت و ساز بویژه ساخت مسکن مهر در مورخ 89/6/27 با نام شرکت توسعه مسکن مهر نوین تاسیس و تحت شماره ی 384430 در اداره ی ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید این شرکت از سال 89 عمده برنامه های خود را بر فعالیت های پیمانکاری در بخش ساختمان با هدف تاثیرگذای مثبت بر شرایط عمومی بازار مسکن کشور، کسب درآمد هرچه بیشتر و تحصیل سود جهت سهامداران محترم متمرکز نموده است.

در سال 1393 در پی تغییر سیاست های سهامداران، شرکت بین المللی توسعه ساختمان کلیه سهام خود را و شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن نیز بخشی از سهام خود را به شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس واگذار نموده اند و در حال حاضر سهامداران شرکت، شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس و شرکت پارس مسکن سامان می باشد

 با تغییر سیاست های کاری شرکت و همگام و هم نام شدن با شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن که برندی شناخته شده و معتبر در صنعت ساختمان می باشد نام شرکت از توسعه مسکن مهر نوین به شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تغییر یافت.

  شرکت با توجه به اهداف تعریف شده با رشد و توسعه و پویایی در ضمن حفظ چابکی در نظر دارد نسبت به خلق ارزش جهت کلیه ذینفعان علی الخصوص سهامداران گام های موثری را بردارد