فروش واحدهای تهرانپارس

تمامی واحدهای پروژه به فروش رفته است