طرح ها و پروژه های - نمایش طرح

پروژه المپیک
عملیات دیوارچینی، ساخت و نصب نعل درگاه و گچ و خاک پروژه المپیک برج B برعهده شرکت می باشد.
در دست اجرا
1395/03/20
1395/09/07
کار فرما
سرمایه گذاری مسکن پردیس
موقعیت جغرافیایی
تهران، دهکده المپیک

پروژه المپیک