پروژه المپیک
عملیات دیوارچینی، ساخت و نصب نعل درگاه و گچ و خاک پروژه المپیک برج B برعهده شرکت می باشد.