طرح ها و پروژه های - نمایش طرح

پروژه باران شهرکرد
بلوک A پروژه باران شهرکرد در قالب قرارداد پیمانکاری منعقد گردیده است
در دست اجرا
1395/02/20
1395/09/07
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود
12 ماه
شهرکرد، خیابان حافظ شمالی